Han­nö­ver­sche AIDS-Hilfe e. V.

Lange Laube 14
30159 Hannover
Tele­fon: 0511 / 360 696 0

Fax: 0511 / 360 696 66
Mail: info@​hannover.​aidshilfe.​de

Tele­fo­ni­sche Beratung: 0511 / 19 411
Bera­tungs- und Sprech­zei­ten

Mo 10:00 – 12:00 Uhr
Di 10:00 – 16:00 Uhr
Mi 10:00 – 16:00 Uhr
Do 12:00 – 16:00 Uhr

und nach Ver­ein­ba­rung

Han­nö­ver­sche AIDS-Hilfe e.V.

Geschäfts­füh­rung, Testan­ge­bote, MSM-Prä­ven­tion, SVeN-Team Hannover

Jür­gen Maaß
Tele­fon: 0511 / 360 696 16
j.​maass@​hannover.​aidshilfe.​de

Vor­stands­as­sis­tenz, Ver­wal­tung, Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­tion

Ulf Theu­er­kauf
Tele­fon: 0511 / 360 696 0
u.​theuerkauf@​hannover.​aidshilfe.​de

Sozi­al­be­ra­tung, Anti­dis­kri­mi­nie­rung

Chris­tine Bert­hold
Tele­fon: 0511 / 360 696 19
c.​berthold@​hannover.​aidshilfe.​de

MSM-Prä­ven­tion, SVeN,
Sozi­al­be­ra­tung, Anti­dis­kri­mi­nie­rung

Sebas­tian Bathge
Tele­fon: 0511 / 360 696 13
s.​bathge@​hannover.​aidshilfe.​de

Prä­ven­tion im Bereich Flucht & Migra­tion

Anmar Tha­mer
Tele­fon: 0511 / 360 696 15
a.​thamer@​hannover.​aidshilfe.​de

Ren­ten­be­ra­tung, Schwer­behinderten­beratung

Andreas Neu­mann
Tele­fon: 0511 / 360 696 19
a.​neumann@​hannover.​aidshilfe.​de